RTSH 24 Live

Aktualitet

Bordi i Transparencës vendos çmimet e reja, ulet me 3 lekë nafta, benzina më shtrenjtë

23/06/2022

Bordi i Transparencës vendos çmimet e reja, ulet me 3 lekë nafta, benzina më shtrenjtë

Bordi i Transparencës ka publikuar sot çmimet e reja me të cilat do të tregtohen karburantet në pikat e shitjeve me pakicë në vend.

Sipas shifrave të fundit, çmimi i naftës ka pësuar një ulje me 3 lekë, ku nga 261 lekë për litër, tashmë do të tregtohet me 258 lekë për litër.

Çmimi i benzinës ka pësuar një rritje me 3 lekë për litër, ku tashmë do të tregtohet me 239 lekë për litër. Një rënie të lehtë ka pësuar edhe çmimi i gazit që nga sot (23 qershor) do të tregtohet me 83 lekë për litër.

Këto çmime të caktuara nga Bordi i Transparencës do të hynë në fuqi sot datë 23 qershor ora 18.00 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. 

Vendimi i plotë i Bordit:

 1. Të miratojë çmimet tavan/maksimal të tregtimit me shumicë dhe pakicë të nënprodukteve të naftës, për Benzinë  (Prem Unl 10 ppm të standardit SSHEN 2282018) Gazoil  (10 ppm  ULSD të standardit SSHEN 5902018) dhe gazin e lëngshëm të naftës (Propan/Butan).
 2. Çmimet e miratuara  nga Bordi, reflektojnë:
 3. Çmimet e tregjeve ndërkombëtare të një dite pune më parë nga mbledhja e Bordit, të publikuara nga agjencia ndërkombëtare “S&P Global Platts” në USD datë 22.06.2022, në kushtet e lëvrimit FOB Med, për gazoilin e standardit SSHEN 5902018 dhe benzinën e standardit SSHEN 2282018
 4. Vlerën “premio” sipas faturës së importimit të deklaruar në Doganë nga  shoqëritë e tregtimit me shumicë për gazoilin e standardit SSHEN 5902018 dhe benzinën e standardit SSHEN 2282018, dhe mbi bazen e së cilës kryhet transaksioni i pagesës.
 5. Totali i vlerës së përftuar ( FOB Med + Premio), konvertohet në lekë sipas kursit fiks të shpallur zyrtarisht nga Banka e Shqipërisë një ditë më parë.
 6. Marzhin bruto 3 lekë/litri (perfshire TVSH) për shoqëritë e tregtimit me shumicë. Me këtë marzh bruto, mbulohen kostot e depozitimit, mirembajtjes, transportit, amortizimi, paga, kontribute, shpenzime interesi, tarifa e taksa te tjera pas zhdoganimit, furnitura e sherbime 
 7. Mbi vlerën që rezulton sa më sipër, shtohen detyrimet e pagueshme në import:
 8. akcizë;

ii.taksë qarkullimi;

iii.taksë karboni;

iv.TVSH në import;

v.tarifë markimi dhe skanimi;

 1. Vlera që rezulton  (a-e), përbën çmimin e shitjes me shumicë.
 2. Mbi çmimin e shitjes me shumicë që rezulton, shtohet marzhi bruto i tregtimit me pakicë 12 lekë/litri (peërfshirë TVSH-në). Me këtë marzh bruto, mbulohen kostot e qerase apo amortizimit, mirëmbajtjes, paga, kontribute, shpenzime interesi, tarifa licensimi e rilicensimi,  taksa të tjera lokale, furnitura e sherbime 
 3. Vlera që rezulton (f+g) përbën çmimin e shitjes me pakice me TVSH, i cili duhet të shpallet në tabelën e shitjes në stacionet e tregtimit të karburanteve.
 4. Për rastin e GLN-së (gazi lëngshëm i naftës) çmimi përcaktuar sipas faturës së importimit të siguruar nga shoqëritë e tregtimit me shumicë 20220607/239.2.2, date 07.06.2022 ( IB GAZ AG).
 5. Të dhënat e bursës së nënprodukteve të naftës FOB Med  dhe cmimet e tregtimit datë 22.06.2022 mbi të cilat janë kryer llogaritjet:
 6. Benzine(Prem Unl 10 ppm) FOB MED  1.324 USD/Ton
 7. Gazoil (10ppm ULSD) FOB MED 1.325  USD/Ton

3.1 Çmimet tavan( max), për shitjen me shumicë të produkteve:

 • 246 Lekë/litri për gazoilin 10 ppm  ULSD të standardit SSHEN 5902018;
 • 227 Lekë/litri për benzinën Prem  Unl 10 ppm të standardit SSHEN 2282018;
 • 71 Lekë /litri për gazit të lëngshëm të naftës;

3.2 Çmimet tavan ( max) për shitjen me pakicë të produkteve:

 • 258 Lekë/litri për gazoilin 10 ppm  ULSD të standardit SSHEN 5902018;
 • 239 Lekë/litri për benzinën Prem  Unl 10 ppm të standardit SSHEN 2282018;
 • 83 Lekë /litri për gazit të lëngshëm të naftës;
 1. Çmimet e miratuara janë çmime tavan/maksimal dhe asnjë operator ekonomik nuk mund t’i tregtojë këto nënprodukte mbi çmimet tavan të Vendimit të Bordit. Çdo operator ekonomik me shumicë dhe pakicë, është i lirë t’i tregtojë këto nënprodukte me çmime më të ulta se çmimet tavan/maksimale të miratuara në Bord.
 2. Efektet e këtij vendimi fillojnë datë 23.06.2022, ora 18.00, deri në një njoftim të dytë të marrë në mbledhjen e radhës. Këto cmime janë në fuqi deri në mbledhjen e radhës së Bordit dhe ndryshojnë bazuar në efektet e ndryshimit  të cmimeve të Bursës për nënproduktet benzine dhe gazoil dhe ndryshimeve të kursit të këmbimit të Dollarit Amerikan.
 3. Ky vendim është i detyrueshëm për të gjitha shoqëritë që tregtojnë me shumicë/pakicë produktet dhe nënproduktet e naftës dhe gazit, në zbatim të aktit normativ nr. 5, datë 12.03.2022 dhe nr. 8, datë 25.03.2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin 8450, datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar

/rtsh.al/